2o Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Βόλος από 1 έως 3 Δεκεμβρίου 2017 | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ιδρύθηκε με Νόμο το Δεκέμβρη του 2003 και δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές του το Σεπτέμβρη του 2007. Είναι ένα νέο, δημόσιο και αυτόνομο Πανεπιστήμιο, ισότιμο με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και με αντίστοιχες αρχές ως προς τον ακαδημαϊκό χαρακτήρα, το νομικό καθεστώς, την οργανωτική και διοικητική δομή, τα υψηλά επίπεδα στην επιλογή προσωπικού, και τις σχέσεις του με την πολιτεία. Έδρα του Πανεπιστημίου είναι η Λεμεσός όπου λειτουργούν και οι έξι Σχολές του. Ο συναγωνισμός για εξασφάλιση θέσης στο ΤΕΠΑΚ είναι ήδη από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του πολύ έντονος: η αναλογία υποψηφίων – εισαγομένων είναι περίπου 10 προς 1. Το ΤΕΠΑΚ φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο πρωτοποριακό Πανεπιστήμιο ικανό να προσφέρει εκπαίδευση και έρευνα υψηλού επιπέδου σε κλάδους αιχμής που σήμερα έχουν μεγάλη οικονομική, τεχνική και επιστημονική απόδοση. Με τον προσανατολισμό του στην εφαρμοσμένη έρευνα, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου φιλοδοξεί να καταστεί σημαντικός αρωγός της πολιτείας και της κοινωνίας μας στην αντιμετώπιση προβλημάτων που την απασχολούν σε όλους τους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας και της γνώσης που υπηρετούνται σε αυτό. (  http://www.cut.ac.cy/university/vision )

ΑΕΙ Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα

 1. Το Α.Ε.Ι. Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) πλήρως αυτοδιοικούμενο, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 5 του Συντάγματος. Τα μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα είναι δημόσιοι λειτουργοί, απολαμβάνουν λειτουργικής ανεξαρτησίας κατά την άσκηση των διδακτικών και ερευνητικών καθηκόντων τους και έχουν διδακτικό, ερευνητικό-επιστημονικό και διοικητικό έργο, δικαιώματα και λοιπές υποχρεώσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για τα Α.Ε.Ι.  Η διοίκησή του λειτουργεί σε κεντρικό επίπεδο (Κεντρική Διοίκηση) και σε αποκεντρωμένο επίπεδο ανά ακαδημαϊκή μονάδα. Οι διοικητικές του υπηρεσίες είναι δομημένες και λειτουργούν σύμφωνα με τον Οργανισμό του Ιδρύματος, που ισχύει κάθε φορά. Η υλικοτεχνική υποδομή και η λειτουργία του επιχορηγούνται από το κράτος, του οποίου η εποπτεία  στο Α.Ε.Ι. Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ασκείται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 2. Το σύνολο της λειτουργίας της ακαδημαϊκής κοινότητας στηρίζεται, εκτός της κείμενης νομοθεσίας, σε μία δέσμη αποδεκτών αρχών, οι οποίες προκύπτουν από την αποστολή και τους στόχους του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα, τους εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς του, την κοινωνική του αποστολή, το σεβασμό στην αξιοκρατία και την ελευθερία της σκέψης.  Οι αρχές αυτές είναι κυρίως οι ακόλουθες:
  • α) Η λειτουργία του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα έχει ως κύριο σκοπό, αφενός την παροχή εκπαίδευσης, η οποία εξασφαλίζει αυτοδύναμη πρόσβαση στη γνώση και παρέχει υψηλά εφόδια για την εφαρμογή επιστημονικών, τεχνολογικών, καλλιτεχνικών ή άλλων γνώσεων και δεξιοτήτων στο επάγγελμα, και αφετέρου τη βασική, εφαρμοσμένη και τεχνολογική έρευνα. Η δραστηριότητα όλων των φορέων της ακαδημαϊκής κοινότητας έχει ως κανόνα την υποδειγματική ακαδημαϊκή συμπεριφορά, την τήρηση και προάσπιση της ερευνητικής και επιστημονικής δεοντολογίας, την επίπονη εργασία, την αποτελεσματικότητα, τη συμβολή στην εκπλήρωση της αποστολής του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα και την ομαλή λειτουργία του. Με στήριγμα την άρτια οργάνωση και στελέχωση και τη μέγιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων που διαθέτει το Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., η δραστηριότητα αυτή κατατείνει στη συνεχή βελτίωση της εκπαίδευσης που παρέχεται, στην πρόοδο της έρευνας και στη σταθερή εκπλήρωση του πρωταγωνιστικού ρόλου του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα στη σύγχρονη τεχνολογική εξέλιξη.
  • β) Το Α.Ε.Ι. Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα επιδιώκει και αποδέχεται τη συνεργασία με άλλα φυσικά και νομικά πρόσωπα για την επίτευξη των σκοπών του, στο πλαίσιο του ιδρυτικού του νόμου και των διατάξεων του Εσωτερικού Κανονισμού του ιδρύματος.
  • γ) Το Α.Ε.Ι. Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα λειτουργεί με σεβασμό στους δημοκρατικούς θεσμούς και πρακτικές και στις ανθρωπιστικές αξίες. Η λειτουργία του και οι δραστηριότητες της ακαδημαϊκής κοινότητας ασκούνται με τέτοιο τρόπο, ώστε να γίνονται απόλυτα σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα καθώς και τα συνταγματικά δικαιώματα του πολίτη.
  • δ) Η δραστηριότητα του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα προσανατολίζεται, ακόμη στην κοινωνική καταξίωση των μελών του, την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των αρετών τους και ιδιαίτερα, στην κοινωνική ένταξη και καταξίωση των φοιτητών του.
  •  ε) Η ακαδημαϊκή κοινότητα θεωρεί μη αποδεκτή οποιαδήποτε διάκριση, όπως, ενδεικτικά, αυτές που σχετίζονται με τη φυλή, το χρώμα, το φύλο, την εθνικότητα, την ιδεολογία, τις επιλογές του προσωπικού βίου, τις σωματικές δυνατότητες ή τη θρησκεία. Ακόμη, θεωρεί ανεπίτρεπτες την άσκηση οποιασδήποτε μορφής βίας και κάθε εκτροπή από την υγιή σχέση μεταξύ των μελών της κοινότητας του Ιδρύματος .
  • στ) Το Α.Ε.Ι. Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα λειτουργεί ως ζωντανός σύνδεσμος της ελληνικής κοινωνίας με το ευρύτερο γεωπολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον.
  • ζ) Οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων και τα κριτήρια τα οποία εφαρμόζονται από τα θεσμικά όργανα του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα γίνονται με διαφάνεια, στηρίζονται στην ευρύτερη δυνατή συναίνεση και στοχεύουν στην εμπέδωση κλίματος αξιοκρατίας και δικαιοσύνης σε όλους τους φορείς της ακαδημαϊκής κοινότητας.
  • η) Οι αποφάσεις λαμβάνονται με διαφανή και τεκμηριωμένη διαδικασία, ώστε να μη δημιουργούνται προϋποθέσεις ή υποψίες άσκησης πιέσεων και ευνοιοκρατικής συμπεριφοράς, λόγω προσωπικών, συγγενικών, κομματικών, επαγγελματικών ή άλλων σκοπιμοτήτων.
  • θ) Στο Α.Ε.Ι. Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα γίνεται εσωτερική αξιολόγηση-αποτίμηση του έργου του σε επίπεδο Τμημάτων (για αξιολόγηση του έργου των μελών του Ε.Π., της εκπαίδευσης και της έρευνας) και σε επίπεδο διοικητικής λειτουργίας όλων των υπηρεσιών του σε Κεντρική Διοίκηση και ακαδημαϊκές μονάδες (για αξιολόγηση των παρεχομένων υπηρεσιών), σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις.
  • ι) Όλοι οι φορείς της ακαδημαϊκής κοινότητας έχουν υποχρέωση να φυλάσσουν και να προστατεύουν τα κτίρια, τα μέσα διδασκαλίας και έρευνας και γενικότερα τους πόρους και την περιουσία του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., ώστε να μην υπονομεύεται η παροχή του έργου του και να μην περιορίζεται το νόμιμο δικαίωμα χρήσης και αξιοποίησής τους από οποιοδήποτε μέλος της κοινότητας.
  • ια) Η ακαδημαϊκή κοινότητα χρησιμοποιεί και καλλιεργεί την ελληνική γλώσσα και προάγει τη χρήση της στους τεχνολογικούς κλάδους που θεραπεύει το Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.

Το Α.Ε.Ι. Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα αποτελείται από α) τη ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.Ε.Φ) και β) τη ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο), σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν.1404/1983 και το άρθρο 5 του πδ 69/2013,  οι οποίες συγκροτούνται από τα εξής Τμήματα:

 • Α. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
  •  1) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  • 2) Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  • 3) Τμήμα Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών Τ.Ε.
  • 4) Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.
  • 5) Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε.
  • 6) Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  • 7) Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και κατεύθυνση προχωρημένου εξαμήνου: Δομοστατικοί Μηχανικοί Τ.Ε.
 • Β. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
  •  1) Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και εισαγωγικές κατευθύνσεις με χωριστό αριθμό εισακτέων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: α) Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας,  β) Διοίκηση Επιχειρήσεων, με κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου: β.α) Διοίκηση Επιχειρήσεων,  β.β) Μάρκετινγκ.
  • 2) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

Οι ανωτέρω Σχολές έχουν ως έδρα την έδρα του Ιδρύματος, τον Πειραιά.

Οι εγκαταστάσεις του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα καλύπτουν συνολική έκταση 100.000 τ.μ. ελαιώνα, ενώ ο δομημένος χώρος υπερβαίνει τα 50.000 τ.μ. Εκτός των διδακτηρίων υπάρχει η Βιβλιοθήκη με αναγνωστήριο 380 θέσεων και το Συνεδριακό Κέντρο με κύρια αίθουσα 500 θέσεων.

www.teipir.gr )

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ιδρύθηκε (μαζί με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο) το 1984 με το Π.Δ. 83/1984, που τροποποιήθηκε το 1985 με το Π.Δ. 302/1985 και το Π.Δ. 107/86. Έδρα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ορίστηκε ο Βόλος. Σύμφωνα με το ιδρυτικό διάταγμα το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας περιελάμβανε τα ακόλουθα τμήματα:

 • Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής, και Ζωικής Παραγωγής
 • Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
 • Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
 • Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
 • Τμήμα Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Με την τροποποίηση του πρώτου διατάγματος (του 1985) ιδρύθηκαν: η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών (με τα δύο Παιδαγωγικά Τμήματα και το Γενικό Τμήμα), η Σχολή Επιστημών Παραγωγής (με το Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής, και Ζωικής Παραγωγής, το Τμήμα Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, και το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας). Επιπλέον, ιδρύθηκαν ως ανεξάρτητα τμήματα το Τμήμα Ιατρικής και το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Η αρχική λοιπόν φάση της οργάνωσης και λειτουργίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας περιελάμβανε οκτώ συνολικά τμήματα, με έδρα το Βόλο, εκτός από το Τμήμα Ιατρικής, που είχε έδρα τη Λάρισα. Από τα τμήματα αυτά, τα δύο Παιδαγωγικά και το Τμήμα Γεωπονίας άρχισαν να δέχονται τους πρώτους φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 1988-89. Από το επόμενο έτος 1989-90 άρχισε να λειτουργία του Τμήματος Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ενώ κατά το ακαδημαϊκό έτος 1990-91 άρχισαν να λειτουργούν τα Τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας και το Τμήμα Ιατρικής. Το Γενικό Τμήμα επίσης, το οποίο δεν είχε δικούς του φοιτητές, άρχισε να παρέχει εκπαιδευτικές υπηρεσίες στα άλλα Τμήματα.

Mε το Π.Δ. 177/1993 αποφασίστηκε η μετονομασία της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών σε “Σχολή Επιστημών του Ανθρώπου” και της Σχολής Επιστημών Παραγωγής σε “Σχολή Τεχνολογικών Επιστημών”. Με το ίδιο διάταγμα ιδρύθηκαν τα ακόλουθα νέα Τμήματα του Πανεπιστημίου:

 • Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής
 • Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας-Λαογραφίας
 • Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
 • Τμήμα Κτηνιατρικής
 • Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (επανίδρυση)
 • Τμήμα Οδοντιατρικής
 • Τμήμα Μαθηματικών & Πληροφορικής

Από τα νέα τμήματα άρχισαν να λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 1994-95 το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών στο Βόλο, το Τμήμα Κτηνιατρικής στην Καρδίτσα, και το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στα Τρίκαλα. Κατά το Ακαδημαϊκό έτος 1998-99 άρχισαν να λειτουργούν το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής και το Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας-Λαογραφίας στο Βόλο. Τα Τμήματα Οδοντιατρικής και Μαθηματικών & Πληροφορικής δεν λειτουργούν και είναι υπό κατάργηση.

Επίσης από το 1998 άρχισαν να λειτουργούν και 3 Προγράμματα Σπουδών Επιλογής τα οποία ήταν το ΠΣΕ Μουσειοπαιδαγωγικής Εκπαίδευσης και το ΠΣΕ Διαχείρισης Αγροτικού Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων στο Βόλο και το ΠΣΕ Ιατρικής Βιοχημείας στη Λάρισα. Η λειτουργία των Προγραμμάτων αυτών έληξε το 2004.

Με το Προεδρικό Διάταγμα 211/3-9-99 ιδρύθηκε το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών στο Βόλο, το οποίο άρχισε να λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000. Το ίδιο ακαδημαϊκό έτος άρχισε να λειτουργεί και το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στο Βόλο, το οποίο ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 201/3-9-99. Τέλος, το ακαδημαϊκό έτος 2000-01 αρχίσαν να λειτουργούν τα νέα τμήματα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών, και Δικτύων στο Βόλο και Βιοχημείας-Βιοτεχνολογίας στη Λάρισα, τα οποία ιδρύθηκαν με το Προεδρικό Διάταγμα 82/2000.

Εντός του ακαδημαϊκού έτους 2000-01 η Σχολή Τεχνολογικών Επιστημών μετονομάζεται σε Πολυτεχνική Σχολή, ενώ ιδρύεται και Σχολή Γεωπονικών Επιστημών στην οποία θα ανήκουν δύο Τμήματα τα οποία θα είναι το Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος και το Τμήμα Γεωπονίας, Ζωικής Παραγωγής και Υδάτινου Περιβάλλοντος. Επίσης το Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας-Λαογραφίας μετονομάζεται σε Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας-Κοινωνικής Ανθρωπολογίας.

Η ακαδημαϊκή οργάνωση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διαμορφώνεται εντός του ακαδημαϊκού έτους 2013-14 ως εξής:

Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών • Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης • Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Eκπαίδευσης • Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής • Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας • Οικονομικών Επιστημών

Σχολή Γεωπονικών Επιστημών • Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος • Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος

Πολυτεχνική Σχολή • Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών • Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης • Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών • Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών • Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Σχολή Επιστημών Υγείας • Ιατρικής • Κτηνιατρικής • Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας

Σχολή Θετικών Επιστημών • Πληροφορικής • Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική

Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού • Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

( http://www.uth.gr/ )

Δίκτυο Περραιβία - Δευτεροβάθμιος Φορέας Πολιτισμού και Επιστημών

Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» -Για τον Άνθρωπο και τον Πολιτισμό

Ιστοσελίδα: www.perrevia.net.gr

Το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» είναι ένας πολυβραβευμένος Δευτεροβάθμιος Φορέας Πολιτισμού και Επιστημών-Ομοσπονδία  (με νομική μορφή Σωματείου)  , έχει έδρα την πανέμορφή πόλη της Ελασσόνας στους πρόποδες του μυθικού Ολύμπου με  σημεία διασύνδεσης  σε πολλές πόλεις της Ελλάδος και εκπροσωπεί  Συλλόγους Ελασσονιτών από την ​πρ. επαρχία Ελασσόνας ,από όλη την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο . Οι πρωτοβουλίες του και οι δράσεις του έχουν ξεπεράσει προ πολλού τα όρια της Θεσσαλίας και της Ελλάδας και εξαπλώνονται σε όλο τον κόσμο .

Το  Δίκτυο  “ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ” συμβάλλει τα μέγιστα στην πολιτιστική πρόοδο και στην ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Ανθρώπου , θέματα τα οποία  το Δ.Σ. προσεγγίζει με πολύ μεγάλη σοβαρότητα , με αποκορύφωμα τη διοργάνωση και τη θεσμοθέτηση για την Ελλάδα , σε συνεργασία με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ,των  Πανελλήνιων  Συνεδρίων  Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, που ,πλέον , τελούν υπό της Αιγίδα της ΑΕ του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Προκοπίου Παυλοπούλου και της Α.Θ. του Παναγιοτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως κ.κ.  Βαρθολομαίου ,ενώ έχουν  την υποστήριξη και συνεργασία του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης της Ελλάδος, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ,του Υπουργείου Τουρισμού ,του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, της Πρεσβείας της Κύπρου στην Αθήνα και της Περιφέρειας Θεσσαλίας .

Σκοπός των πρωτοβουλιών αυτών του Δικτύου ‘ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ” είναι η έρευνα , η μελέτη, η ψηφιοποίηση , η προστασία, η διάσωση, η τουριστική προβολή της Ελλάδας  και η ανάδειξη του Ελληνικού Πολιτισμού σε όλο τον κόσμο , δημιουργώντας ρεύματα Πολιτιστικού Τουρισμού , με απώτερο στόχο την οικονομική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών ,ως απάντηση στην τεράστια οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα.

Βασικοί πυλώνες δράσης του Δικτύου ‘ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ” είναι ο Πολιτισμός ,το Περιβάλλον ,η Κοινωνική Αλληλεγγύη, η Κοινωνική Οικονομία ,η Βιώσιμη Ανάπτυξη , η Τουριστική Προβολή και η δημιουργία Branding  ,οι Επιστήμες , οι Τέχνες και τα Γράμματα, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα , η Ισότητα, η Διαπολιτισμική Συνεργασία και η συνεργασία με αντίστοιχα Δίκτυα των Ευρωπαϊκών λαών ,αλλά και όλου του κόσμου .

Σχεδιάζει και  υλοποιεί :Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα ,Συνέδρια, Επιστημονικές Ημερίδες ,Σεμινάρια ,Εργαστήρια Κοινωνικής Οικονομίας ,περιβαλλοντικές δράσεις (σεμινάρια, βιωματικά εργαστήρια ,συμβουλευτική κ.ά.),πολυήμερες εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα , προετοιμάζει και παρουσιάζει τηλεοπτικές εκπομπές, ντοκιμαντέρ,συμμετέχει ενεργά στην Κοινωνική Διαβούλευση σε επίπεδο Δήμων ,Περιφέρειας και κεντρικής Διοίκησης ,συνεργάζεται με άλλα Δίκτυα ,Πανεπιστήμια, Φορείς και ανθρώπους των Γραμμάτων και των Τεχνών σε όλο τον κόσμο  και υλοποιεί συλλογικές δράσεις με τους Συλλόγους-Μέλη του για τον Άνθρωπο και τον Μέλλον του .

Για τον λόγο αυτό συνεργάζεται  με την Ελληνική Κυβέρνηση, με  Υπουργεία ,με την Περιφέρεια Θεσσαλίας , με τους Δήμους σε όλη τη Θεσσαλία, με Ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια ,Ινστιτούτα και  Ερευνητικά Κέντρα ,άλλα Δίκτυα εντός και εκτός Ελλάδος , με ανεξάρτητους Επιστήμονες , με Ανθρώπους των Γραμμάτων και των Τεχνών ,με επαγγελματίες στο χώρο του τουρισμού και της παραγωγής, με άλλες Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών  κ.ά.

Το Δίκτυο “ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ” ,υπηρετώντας τη διαφάνεια , την αξιοκρατία και την ορθολογική διαχείριση των πόρων έχει υλοποιήσει , με απόλυτη επιτυχία , μεγάλα προγράμματα σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας , το Υπουργείο Πολιτισμού , με Ελληνικά και Ξένα πανεπιστήμια , με πολλούς Δήμους και Εφορείες Αρχαιοτήτων, με το Πράσινο Ταμείο και με οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών από όλη την Ευρώπη ( Erasmus+ ) ,δίνοντας την ευκαιρία σε εκατοντάδες νέους επιστήμονες στην εργασία ,στην έρευνα και στην προσφορά στο κοινωνικό σύνολο και στην Επιστήμη .

Ήδη, έχει μετεξελιχθεί  σε ένα  «εργαστήριο» γνώσης, μελέτης ,επιστημονικής προσέγγισης και γόνιμου προβληματισμού , όπου  συναντώνται όλοι οι άνθρωποι του Πνεύματος , των Τεχνών, του Πολιτισμού ,της έρευνας , της διανόησης   και των Επιστημών , του παραγωγικού δυναμικού και της επιχειρηματικότητας , προκειμένου να ανταλλάξουν απόψεις , να οραματιστούν ,αλλά κυρίως να καθορίσουν δράσεις και πρωτοβουλίες ,τις οποίες ,μάλιστα ,υλοποιούν με τον καλύτερο τρόπο.

Διαθέτει Επιστημονικές Επιτροπές ,με διακεκριμένους επιστήμονες , οι οποίες ασχολούνται με τον Άνθρωπο ,το  Περιβάλλον ,τον Πολιτισμό ,την ψηφιοποίηση της Πολιτιστικής μας Κληρονομιάς , την Αναπτυξιακή Εκπαίδευση των Αγροτικών περιοχών της Ευρώπης, την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, την μελέτη του μεταναστευτικού φαινομένου, τις Επιστήμες και τα Γράμματα, την τουριστική προβολή ,την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων, την Κοινωνική Οικονομία κλπ.

Είναι ενταγμένο σε μεγάλα Ευρωπαϊκά Δίκτυα και έχει συνεργασία με πανεπιστήμια του εξωτερικού, με ερευνητικά κέντρα ,με δήμους και οργανώσεις της κοινωνίας των Πολιτών , συμμετέχοντας σε μεγάλες πρωτοβουλίες που αφορούν το μέλλον της Ευρώπης,  την ανάπτυξη της κοινωνικής διάστασης της Ευρώπης, την εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, την τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης, το μέλλον της ευρωπαϊκής άμυνας, το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ. (ΟΝΕ) κ.ά.

Το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»  από την πρώτη στιγμή της λειτουργίας του είχε  και έχει στοχευμένες  τις παρακάτω έννοιες:

τον Άνθρωπο, τον Πολιτισμό ,το περιβάλλον, την κοινωνική αλληλεγγύη ,την Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία , τις Επιστήμες ,τις Τέχνες ,τη Νέα Γενιά ,την πρόοδο ,την αειφορία ,τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη δικαιοσύνη ,την ισοπολιτεία , την αξιοπρέπεια και την ευπρέπεια.

Το Δίκτυο “ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ” καλείται εντός και εκτός Ελλάδος για να μεταφέρει τις καλές του πρακτικές και την τεχνογνωσία του στη Δικτύωση Φορέων και τον τρόπο αποτελεσματικής τους λειτουργίας ,ενώ έχει πρωτοστατήσει στην ίδρυση του Δικτύου Εθελοντικών Οργανώσεων Θεσσαλίας, του οποίου και έχει την προεδρία από την ίδρυσή του το 2011 μέχρι σήμερα ,του Πανελλήνιου Παρατηρητήριου των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών και της Πανελλήνιας Ένωσης Συμπράξεων Κοινωνικής Οικονομίας .

Οι σχέσεις του με τον Απόδημο Ελληνισμό είναι άριστες , έχει στο δυναμικό του Φορείς απ’ όλο τον κόσμο , έχει υπογράψει Σύμφωνα Συνεργασίας και σχεδιάζει δράσεις που βοηθούν την Ελλάδα στη διασύνδεσή της με την Ομογένεια.

Το Δίκτυο “ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ” θεωρείται ως Πρότυπο Καλής Πρακτικής  και κοινωνικής προσφοράς στο χώρο των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο , είναι αξιόπιστος εταίρος σε πολλά Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα  και χαίρει της  εκτίμησης και του σεβασμού   σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο  ,όπου και καλείται να παρουσιάσει τις δράσεις  και πρωτοβουλίες του .

Δίκτυο “ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ” Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 0030-6974881944 -Πρόεδρος Δικτύου Κων. Σκριάπας , E-Mail: info@perrevia.net.gr, skriapask@gmail.com . SITES:  www.perrevia.net.gr  , www.diktioelassonas.gr, FACEBOOK:  https://www.facebook.com/DiktioPerraivia/

Το Συνέδριο τελεί υπό την Αιγίδα:

 • του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου.
 • του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως
 • του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής ,Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
 • του Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.
 • του Υπουργείου Τουρισμού
 • του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ)
 • του Υπουργείου Παιδείας και πολιτισμού της Κύπρου
 • της Κυπριακής Πρεσβείας στην Αθήνα
 • της Περιφέρειας Θεσσαλίας

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ

 • Περιφέρεια Θεσσαλίας
 • Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
 • Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως – Ιερά Θεολογική Σχολή Χάλκης
 • Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Θεσσαλίας
 • Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct  Περιφέρειας Θεσσαλίας
 • “Μαγνήτων Κιβωτός” Φορέας Ι.Μ. Δημητριάδος για τη διάσωση του Πολιτιστικού μας Αποθέματος

 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

 • Ψηφιακός Πρωταθλητής Κύπρου  – Digital Champion
 • CIPA Heritage Documentation ,
 • ICOMOS Ελλάδος ,
 • ICOMOS  Κύπρου ,
 • Ακαδημία Θεσμών και Πολιτισμών
 • Δίκτυο Εθελοντικών Οργανώσεων  Θεσσαλίας,
 • Σύλλογος Ελασσονιτών Ν. Μαγνησίας
 • ​IP Rights .gr ​​
 • Κέντρο πολιτισμού και επιστημών «ΙΩΛΚΟΣ»
Πήλιον Όρος

Πήλιον Όρος

Μουσείο ελιάς & λαδιού

Μουσείο ελιάς & λαδιού

Μαγνήτων Κιβωτός

Μαγνήτων Κιβωτός

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Δίκτυο Μ.Κ.Ο. Θεσσαλίας

Δίκτυο Μ.Κ.Ο. Θεσσαλίας

Europe Direct – Περιφέρεια Θεσσαλίας

Europe Direct – Περιφέρεια Θεσσαλίας

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρεια Θεσσαλίας

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρεια Θεσσαλίας

​IP Rights

​IP Rights

CIPA

CIPA

Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως

Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως

Ιερά Θεολογική Σχολή Χάλκης

Ιερά Θεολογική Σχολή Χάλκης

Cost

Cost

inception

inception

Ακαδημία Θεσμών & Πολιτισμών

Ακαδημία Θεσμών & Πολιτισμών

Europeana-3D

Europeana-3D

Virtual Multimodal Museum

Virtual Multimodal Museum

DARIAH-EU

DARIAH-EU

Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Digital Champion CY

Digital Champion CY

Centre For Research & Technology Hellas

Centre For Research & Technology Hellas

INITIAL TRAINING NETWORK FOR DIGITAL CULTURAL HERITAGE

INITIAL TRAINING NETWORK FOR DIGITAL CULTURAL HERITAGE