Πληροφοριακό Δελτίο της
Ελληνικής
Αρχαιομετρικής Εταιρείας